Disclaimer en privacyverklaring

DISCLAIMER 


FH Projecten BV besteedt uiterste zorg aan juiste en complete informatie. Het is mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. FH Projecten BV is niet aansprakelijk voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. De kleuren en afbeeldingen van de Artist Impressies en overige verbeeldingen geven een zo goed mogelijk beeld van het nieuw te bouwen project. De impressies en afbeeldingen kunnen derhalve eventueel afwijken van de uiteindelijke contractstukken. Afbeeldingen welke zijn gebruikt, maken geen onderdeel uit van de contractvorming tussen verkoper en koper. Aan de impressies en afbeeldingen die op de website zijn weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. © 2022 FH Projecten – alle rechten voorbehouden


Privacyverklaring

FH Projecten B.V., gevestigd aan Dik Tersteeglaan 40, 1411 MB te Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

FH Projecten B.V.

Dirk Tersteeglaan 40

1411 MB Naarden

info@fhprojecten.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

FH Projecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, financiële gegevens, IP-adres, Locatiegegevens, Gegevens over uw activiteiten op onze website.


Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens over hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fhprojecten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Het kan bijvoorbeeld gaan om foto’s die op het identiteitsbewijs zijn opgenomen waaruit ras of etnische afkomst blijkt. Het identiteitsbewijs dient door u worden geüpload indien u een bod uitbrengt op een woning. FH Projecten B.V. verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor zover die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van het bod en het (eventuele) sluiten van de koopovereenkomst. FH Projecten B.V. zal deze bijzondere persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en verwerkt deze op basis van de door u gegeven uitdrukkelijke toestemming.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FH Projecten B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuwsbrieven van opdrachtgevers.
  • U te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. FH Projecten B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten van haar opdrachtgevers af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Het in kaart brengen van de markt bestaande uit kopers, huurders, investeerders, bouwondernemingen en/of makelaars teneinde duidelijk te krijgen wie de doelgroep is, wat de doelgroep wil en hoe de ontwikkeling van het (vastgoed)project daar zo goed mogelijk op kan worden aangesloten, zodat FH Projecten B.V. aan de hand van klantprofielen een passend (strategie)plan kan opstellen.


FH Projecten B.V. baseert de verwerking van bovengenoemde persoonsgegevens op de uitvoering van de te sluiten overeenkomst ingeval het komt tot een koopovereenkomst en daarnaast op de toestemming die door u bij het aanmaken van een profiel gegeven wordt.


Daarnaast heeft FH Projecten B.V. een gerechtvaardigd belang om de persoonsgegevens te verwerken ingeval nieuwsbrieven worden verzonden. Hiervoor geldt dat wij dit doel niet op andere kunnen bereiken dan met gebruikmaking van de contactgegevens die u ons ter beschikking stelt. 


Geautomatiseerde besluitvorming

FH Projecten B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FH Projecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het (vastgoed)project. Dat wil zeggen totdat alle kavels/woonruimtes van het betreffende project volledig zijn verkocht of verhuurd. De doorlooptijd van een (vastgoed)project is wisselend en varieert.


Delen van persoonsgegevens met derden

FH Projecten B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verstrekt FH Projecten B.V.  uw persoonsgegevens aan derden, zoals bijvoorbeeld de websitebeheerder, bouwondernemingen en/of makelaars. Een lijst met partijen waarmee de persoonsgegevens worden gedeeld [is bijgesloten als Bijlage 1 / staat hieronder vermeld].


Uw persoonsgegevens worden niet aan landen buiten de Europese Unie (EU) doorgegeven.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FH Projecten B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. FH Projecten B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FH Projecten B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of, ingeval de verwerking is gebaseerd op de verwerkingsgrondslag gerechtvaardigd belang of worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fhprojecten.nl 


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


FH Projecten B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FH Projecten B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:  info@fhprojecten.nl